Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС492
mod_vvisit_counterВЧЕРА661
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА492
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ11985
mod_vvisit_counterВСИЧКО1240129
first
  
last
 
 
start
stop
Начало НОВИНИ
НОВИНИ
ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

ЗА КАНДИДАТИТЕ  ЗА СТИПЕНДИЯ ПРЕЗ  ПЪРВИЯ СРОК

 НА УЧЕБНАТА  2016 / 2017 ГОДИНА

 

Четете    Правила за стипендии, качени на сайта на училището  

 

Приемане на документи – от 12.10.16 г.  до 28. 10.16 г.     

 

Необходими документи за кандидатстване:

*      Заявление-декларация по образец (разпечатва се от сайта на училището или се получава от канцеларията  и се попълва);  

*       Документи, удостоверяващи броя на членовете на семейството.

Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и  пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

Представят се документи като:

 - бракоразводно решение /при развод в семейството/, с присъдени родителски права за учениците;

- акт за сключен граждански брак –  при повторен брак на родител;

- смъртен акт   

 - решения за трайна неработоспособност;

 - други документи, с които може да се удостовери безспорно броят на членовете на семейството на кандидата за стипендия.                      

За учащите братя и сестри се представя документ от съответното училище, че са записани за съответната учебна година в дневна форма на обучение.

*      Документи, удостоверяващи брутния месечен доход на семейството през  месеците март, 2016 – август, 2016 г.

Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца. Месечният доход на член от семейството за периода трябва да е до  420 лв.

В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от:

*      доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

*      пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност;

*      месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;

*      месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане;

*      обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи;

*      присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението.

*      Други доходи

Брутният доход се удостоверява  със служебно издадени документи, върху които е посочен точния адрес за кореспонденция на фирмата, издала документа и идентификационния номер. Получените през периода обезщетения за временна нетрудоспособност над 3 дни се удостоверяват с документ от НОИ.

При нулев доход, работодателят посочва основанието за липса на доход

Работещите в чужбина представят документ от работодателя  за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел в НОИ /РУСО/ за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя доходът на родителя, на когото са присъдени    родителските права и декларация свободен текст от ученика за получената в периода издръжка от другия родител. Представят се и доходите на новия съпруг ( в случай на повторен брак на родителя, на когото са присъдени родителските права), или на лицето, с което се съжителства.

За получените помощи за деца и социални помощи се представя документ от служба “Социално подпомагане”.

За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др.  задължително се посочват и получените дивиденти. Декларацията (нотариално заверена) следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Когато фирма не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е  спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен. Представя се справка от НАП за осигурителния доход за предходните  шест месеца.

Земеделските производители, които реализират доход сезонно /веднъж в годината/, посочват половината от реализирания доход от настоящата /предходната/ календарна година. Представя се документ за регистрация като земеделски производител  и декларация свободен текст ( нотариално заверена) за размера на получения доход.

За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда през целия изискван период. Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда и документ за получените обезщетения от работодателя и от НОИ /РУСО/. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БЕЗРАБОТНИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

24. Нулев брутен доход не се приема.

 

25.    Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

 
Трета поправителна сесия

СУ „Христо Ботев“ гр.Кубрат

ЗАПОВЕД

№ 29/ 29.09.2016г

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 33, т.1. и чл.  34. (1), (5) и (6),  чл. 40. от Наредба № 11 / 1.09.2016г.  за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Писмо № 9105 – 282 /19.09.2016г. на зам. министъра на образованието и науката относно организиране на трета поправителна сесия за учебната 2016/2017година

ОПРЕДЕЛЯМ

 

1.      Ученици, допуснати до явяване на поправителни изпити през трета поправителна сесия:

Серен Недрет Шериф – 7.кл. – Математика ЗП и Английски език ЗП

Александър Мирославов Георгиев – 8.кл. – Химия и опазване на околната среда – ЗП

Орхан Нехрин Хасан – 8.кл. – Математика ЗП

 

2.       Дати и комисии за поправителните изпити на учениците:

 Дата, начален час

Изпит по учебен предмет

Комисия по организиране на изпита /квестори/

Комисия по оценяването

06.10. 2016

10.30ч.

 

Химия и ООС - ЗП

Ивелина Николова Станчева

Лиляна Христова Ангелова

Любка Петрова Мишева – председател

Елка Димитрова Димитрова - член

Математика -ЗП

Диляна Маринова Дочева – председател

Виждан Шази Хюсеин - член

07.10. 2016

10.30ч.

Английски език -ЗП

 

Пламенка Юлиева Пейчева

Татяна Венеалинова Ганчева

Каролина Пейчева Иванова – председател

Марина Стоянова Йорданова - член

 

 

 
Книжна борса

Ученическият съвет  организира

Книжна борса

 

      Всеки който желае да закупи или продаде своите учебници и учебни помагала може да го направи на  16.09.2016 година от 13,30 часа в сградата на СУ”Хр.Ботев”. В библиотеката на училището можете да направите справка на одобрените  от МОН учебници, по които  ще се обучавате от VІІІ до ХІІ клас през учебната 2016 / 2017 година.

 
График за родителските срещи

График за родителските срещи


Клас Дата Начален час Стая Класен ръководител
12.09.2016 17.30 402 Н. Нанев
12.09.2016 17.30 406 М. Йорданова
20.09.2016 17,00 304 Петя Димитрова 
27.09.2016 17,15 303 Ив. АлексиеваР. Димитрова
20.09.2016 17.30 305 Б. Димитрова
20.09.2016 17.30 403 К. Иванова
08.09.2016 17,00 315 Леман Хамдиева
27.09.2016 17,30 214 Б. Борисов
20.09.2016 17.00 302 Д. Дочева
27.09.2016 17,00 306 В. Петрова
08.09.2016 17,00 307 Р. Христова
10а 27.09.2016 17,00 109 Е. Димитрова
10б 27.09.2016 17,00 212 М.Радева
11а 27.09.2016 17,00 210 Л. Мишева
11б 27.09.2016 17,00 211 Д. Николова
12а 27.09.2016 17,00 108 Цв. Маринова
12б 27.09.2016 17,00 110 М. Христова

 
График за поправителни изпити

График за поправителни изпити   V-VIII клас

Септемврийска сесия, дневна форма на обучение

дата

Учебен предмет

Ученици, допуснати до изпита

клас

31.08.

Физика и астрономия

Станислава Димитрова Станчева

7 в

31.08.

БЕЛ- ЗИП

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

01.09.

Английски език

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

Айсун Семов Семов

7 а

Серен Недрет Шериф

7 б

01.09.

История и цивилизация-ЗП

Мерт Бехти Бекир

6 а

Хакан Рейхан Неджми

7 а

Дуйгу Синан Фикрет

7 в

02.09.

География и икономика- ЗП

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

Мерт Бехти Бекир

6 а

02.09.

Химия и ООС -ЗП

Хакан Рейхан Неджми

7 а

Толга Белгинов Абтулов

8 б

Александър Мирославов Георгиев

8 б

07.09.

БЕЛ-ЗП

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

Хакан Рейхан Неджми

7 а

Серен Недрет Шериф

7 б

Дуйгу Синан Фикрет

7 в

Толга Белгинов Абтулов

8 б

Шерлин Шермин Рюстем

8 б

08.09.

Математика-ЗП

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

Мерт Бехти Бекир

6 а

Николай Петков Петков

6 а

Хакан Рейхан Неджми

7 а

Айсун Семов Семов

7 а

Дуйгу Синан Фикрет

7 в

Ергин Ергинов Юсеинов

7 а

Беркай Айнур  Ниязи

7 а

Кадер Зия Мустафа

7 а

Серен Недрет Шериф

7 б

Бейджан Бейнуров Османов

7 б

Йорданка Радомирова Божилова

7 б

Станислава Димитрова Станчева

7 в

Толга Белгинов Абтулов

8 б

Шерлин Шермин Рюстем

8 б

Орхан Нехрин Хасан

8 б

09.09.

Математика-ЗИП

Тунджай Тезгюл Исмаилов

6 б

Мерт Бехти Бекир

6 а

Николай Петков Петков

6 а

 

 

 График за поправителни изпити   IX-XI клас

Септемврийска сесия, дневна форма на обучение

 

 

дата

Учебен предмет

Ученици, допуснати до изпита

клас

31.08.

Физика и астрономия

Гюлчин Хасанова Ахмедова

10 б

01.09.

История и цивилизация

Айсун Нуридинова Акифова

9 б

01.09.

География и икономика

Гюлчин Хасанова Ахмедова

10 б

02.09.

Химия и ООС

Айсун Нуридинова Акифова

9 б

Симона Илиева Иванова

9 б

Симон Валентинов Стефанов

9 б

Гюлчин Хасанова Ахмедова

10 б

07.09.

Биология-ЗП

Гюлчин Хасанова Ахмедова

10 б

07.09.

БЕЛ-ЗП

Айсун Нуридинова Акифова

9 б

08.09.

Математика -ЗП

Гюлчин Хасанова Ахмедова

10 б

09.09.

Английски език

Айсун Нуридинова Акифова

9 б

Гюлчин Хасанова Ахмедова

10 б

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL