Български (България)English (United Kingdom)

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС1120
mod_vvisit_counterВЧЕРА1684
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА7288
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ15779
mod_vvisit_counterВСИЧКО3337772
first
  
last
 
 
start
stop
Home SCEDULE Учебна 2023-2024 година Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в СУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024г
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в СУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024г
Written by Administrator   
Sunday, 19 November 2023 21:28
There are no translations available.

 

 

СУ „Христо Ботев“, гр.Кубрат

Утвърждавам:

Директор:

Росица Христова

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи в

СУ „Христо Ботев“ за учебната 2023/2024г

 

I.              Въведение

Уязвими са лица и групи, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлага обществото и икономиката. Те попадат в ситуация от социално изключение. Причините за това могат да бъдат: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; социални и физиологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях основано на предразсъдъци. Образованието в България и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства: сблъсък с представители на различни култури, с различни от нашите ценности, норми и традиции. Глобализацията създаде условия хората да пътуват, да учат и живеят на различни места по света.Това налага изграждане на нов комплекс от умения за общуване и познания за другите. Често явление е педагогическите специалисти в българското училище да изпълняват своята мисия в групи и паралелки с ученици, които:

-са в риск от отпадане и преждевременно напускане на образователните институции;

-са подложени на тормоз и агресия;

-не владеят българския език на ниво, достатъчно за да се справят с учебните си задачи;

-имат затруднения в обучението;

-са с изявени дарби и др.

Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в общността. Постигането на стандарта за приобщаващо образование в СУ „Христо Ботев“-Кубрат изисква осигуряването на диференцирана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите особености, превенция на ранното напускане на училище, навременно систематизиране на наличната информация, с цел да се организира и оптимизира учебния процес, съобразно потенциала на учениците. СУ „Христо Ботев“-Кубрат работи за създаване на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастно, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, нарушения в развитието или тежки заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос.

Всичко това води до необходимостта от приобщаване на различните, на уязвимите и на изключените от обществото. Чрез образованието те могат да бъдат включени ефективно, така, че да си намерят работа, да излязат от бедността и нищетата, да преодолеят културните различия и конфликти, да станат равноправни участници в обществото. По отношението на приобщаването – изводите, които идват от образователната практика, говорят за това, че то започва с признаването на различията между учениците. Учителят е този, които трябва да познава всички възможни различия, с които ще се сблъска в своята практика, за да може да ги управлява по възможно най-безболезнения и безконфликтен начин, когато работи с учениците, родителите им и обществото. В СУ „Христо Ботев“-Кубрат се създават условия за достъпна качествена грижа за учениците, съобразно индивидуалните им особености и на за техните родители да могат да помогнат на детето си професионално да се реализира. Различията между учениците в зависимост от техните интереси, познания, умения, минало, майчин език, постижение или увреждане, могат да бъдат ресурси в подкрепа на ученето.

II.           Нормативна основа на училищната програма

-Закон за предучилищното и предучилищното образование;

-Наредба за приобщаващото образование;

-Закон за защита от дискриминация;

-Европейската конвенция за защита на правата на овека и основните свободи;

-Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хора с увреждания

III.Принципи за приобщаващото образование

1.Гарантиране правото на достъп до училището на всеки ученик и на правото му на качествено образование;

2.Гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на ученето и приобщаването, и на необходимостта от подходяща подкрепа;

3.Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и повишаващи мотивацията за учене на ученика, съобразени с възрастовите и социални промени в живота и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

4.Приемане и зачитане на уникалността на всеки ученик, индивидуалните потребности и възможности, личностните качества,знанията, уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че  ученикът да развие максимално своя потенциал;

5.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.

6.Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – училището, ученика, семейството, партньорските организации и обществен съвет;

7.Недопускане влиянието на социалното неравенство върху процеса на обучение и участието на учениците в дейности на училището;

8.Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование, съобразено с потребностите на учениците. Програмата е най-уязвимите групи ученици в СУ „Христо Ботев“-Кубрат:

-ученици изложени от риск от отпадане, поради липса на мотивация за учене;

-ученици със специални образователни потребности;

-ученици с хронични заболявания;

-ученици с изявени дарби;

-сираци или деца лишени от родителска грижа по други причини;

Програмата е изработена съобразно ЗПУО, ДОС за приобщаващото образование, международни и национални стратегически документи. Международна конвенция за правата на детето, световната програма на ЮНЕСКО „Образование на всички“, национална стратегия за детето, национална стратегия за лицата получили международна закрила в България.

Уязвими групи в училището са ученици:

-със специални образователни потребности;

-с хронични заболявания;

-двигателни увреждания;

-ученици в риск;

-застрашени или жертва на насилие;

-с изявени дарби, сираци и полусираци;

-бежанци от различни етнически групи, за които българският език не е майчин;

-от рискови среди – от социално слаби семейства; от семейства, в които родителите работят в чужбина и децата им се отглеждат от близки и роднини; семейство, в което детето се отглежда от един родител;

-с ниска мотивация за учене и незаинтересованост към учебния процес;

-от семейства с проблеми от различно естество – с болен родител или с трагичен инцидент.

IV. Цел и задачи

1.Основна цел – осигуряване на равен достъп до качествено образование и развитие на потенциала на всеки ученик, с цел неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.

-Гарантиране на равни възможности, равен достъп, пълноценна социализация и приобщаване на ученици от уязвими групи и осигуряване на условия, даващи възможност на всички деца да се обучават о обща класна стая и да участват заедно в извънкласни занимания.

-Изграждане на привлекателна, подкрепяща и мотивираща образователна среда в училище;

-съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства, чрез извънкласни дейности по различни програми и проекти.

2.Задачи – свързани са с обезпечаване на необходимите условия и субекти на приобщаващото образование

-създаване на културно-образователна среда – достъпна, да отговаря на потребностите им, да спомага разширяване на начините за познаване на света и личностно развитие;

-квалифицирани педагогически специалисти, с готовност да предоставят координирани грижи и адекватна подкрепа на учениците;

-осигуряване на технологии за осъществяване на приобщаващото образование

-сътрудничество със семейството и общността.

3.Дейности за постигане на целите и задачите:

-провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците от уязвими групи;

-специализирана работа с родителите – създаване на родителски ателиета, обучения за родители и други форми за сътрудничество;

-работа с родителската общност за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и ученици с увреждания;

-привличане на млади хора с висше образование от етническите малцинства като учители.

-привличане на млади хора като доброволци за работа с ученици от уязвимите групи;

-предоставяне на допълнително обучени по български език за ученици от етническите малцинства;

-осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

-осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на организиран отдих и физическа активност на ученици от уязвимите групи;

-изграждане и функциониране на информационна система за проследяване на ученици от уязвими групи;

-допълнителна работа с ученици от уязвими групи;

-подкрепа на учениците от уязвимите общности за продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст.

-създаване на условия за развитие на талантливи деца от уязвимите групи чрез насърчаване на техните способности..

V. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи

1.Гарантиране участие и изява на всички ученици в училището.

2.Включване в дейности за ранно оценяване с оглед превенция на обучителните затруднения.

3.Подкрепата се осъществява по време на онлайн обучения, на грипни ваканции и епидемиологични ситуации.

4.Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения, занимания по интереси, участие в проекти, програми, форуми и в други изяви.

5-Библиотечно-информационно обслужване

6.Поощряване с морални и материални награди.

7.Кариерно ориентиране на учениците.

8.Изграждане на позитивен организационен и психологически климат, включително чрез психологическа подкрепа.

9.Изготвяне на анализ и оценка на индивидуалните потребности на учениците, с цел установяване на необходимост от допълнителна подкрепа.

10.Изготвяне на индивидуален план за действие в случай на необходимост.

12.Екипна работа между педагогическите специалисти.

VI.Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици от уязвими групи

1.Допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището със заповед на директора на СУ „Христо Ботев“-Кубрат.

2.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа на ученика.

3.Училището осигурява необходимите педагогически специалисти за допълнителна подкрепа на ученика.

4.Училището осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на средата, според различните потребности на учениците.

5.Училището осигурява при необходимост специализирани учебни програми.

6.Училището осъществява подкрепа за преход между отделни етапи, степени на образование на учениците.

Оценка на индивидуалните потребности на ученика за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

-издаване на заповед от директора на СУ „Христо Ботев“ – Кубрат за сформиране на екип, който да изготви оценката на ученика.

-изготвяне на оценката на индивидуалните потребности се извършва в съответствие с чл.22 и чл.187 от ЗПУО.

-оценка на индивидуалните потребности се извършва от следните специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, учител, в зависимост от конкретния случай.

-оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до три месеца от началото на учебната година, при установяване на такава необходимост. Оценката се извършва съобразно определената рамка за оценка на индивидуалните потребности.

-при несъгласие на родителя за представяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, директора на училището писмено уведомява ОЗД към ДП „СП“-Кубрат за осигуряване на най-добрия интерес на детето.

-допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя съгласно план за подкрепа на ученика, след извършена оценка на индивидуалните му потребности.

Екип за подкрепа за личностно развитие на ученици в СУ „Христо Ботев“ – Кубрат

-екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора на СУ „Христо Ботев“ – Кубрат за конкретното дете със СОП, с изявени дарби или в риск за всяка учебна година

- в екипа участват психолог, ресурсен учител, логопед, учители, според индивидуалните потребности на детето

-екипът осъществява дейностите по допълнителна подкрепа за личностното развитие на детето;

-екипът за подкрепата за личностно развитие изготвя два пъти годишно доклад до директора, съдържащ оценка за развитието на ученика, за постигнатите цели и за резултатите от обучението, за използваните педагогически средства и методи на работа.

VII.Изграждане на позитивен психологически климат

1.Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички участници в образователния процес.

2.Предоставяне на методическа помощна учителите за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

3.Организиране на дейности за превенция на агресията и мотивация за преодоляване на проблемното поведение.

4.Прилагане на координирани и последователни усилия за осигуряване на благоприятна среда и решаване на възникнали конфликти.

5.Индивидуална и групова работа с ученици, кризисна интервенция.

6.Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на учениците за справяне с проблемното им поведение и приобщаване към средата на училището.

VIII.План за действие по програмата и дейности

1.Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на учениците със СОП, ученици с физически и ментални увреждания, ученици от етническите малцинства.

Срок – до 30.11.2023г.

Отговорник – класни ръководители

2.Създаване на родителски активи по класове и ателиета за родители

Срок – до 30.11.2023г.

Отговорник – директор и класни ръководители

3.Екипна работа на учителите от даден клас

Срок – постоянен.

Отговорник –класни ръководители, директор

Забележка: при необходимост

4.Определяне на координатор на екип за оказване на подкрепа

Срок – до 30.11.2023г.

Отговорник –класни ръководители, директор

Забележка: при необходимост

5.Награждаване на ученици

Срок – текущ

Отговорник – директор

При и по определен повод за поощрение.

6.Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност

Срок – 19.04.2024г

Отговорник –учител, завеждащ библиотека.

7.Предоставяне на дейности по интереси в училището

Срок – 30.11.2023г

Отговорник – учител в ЦОУД, главен учител

8.Кариерно ориентиране и консултиране в класовете

Срок – 01.12.2023 – 01.05.2024г.

Отговорник – класни ръководители, психолог

9.Ежемесечни срещи с родители от родителско ателие

Срок – веднъж месечно

Отговорник – класни ръководители

10.идентифициране на ученици със СОП

Срок – целогодишно

Отговорник – класни ръководители, учители, ресурсен учител, психолог

11.Оценка на потребности на ученици със СОП

Срок – целогодишно

Отговорник – ресурсен учител, психолог

Забележка – не по-късно от 3месеща след идентифициране на нуждата.

12.Психологическа подкрепа, консултации

Срок – целогодишно

Отговорник – психолог

13.Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

Срок – целогодишно

Отговорник – директор, учители, психолог

14.Предоставяне на учениците допълнително обучение в избираеми, физкултурни дисциплини, по БЕЛ за ученици, чиито български език не е майчин.

Срок – целогодишно

Отговорник – класни ръководители, учители

15.Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси

Срок – целогодишно

Отговорник – класни ръководители, учители

16.Съвместни дейности с инспектор детска педагогическа стая към РПУ и други институции

Срок – целогодишно

Отговорник – директор, класни ръководители

17.Обучение на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Срок – по график, заложен в план за квалификация

Отговорник – директор, председатели на МО .

IХ. Заключение

За изпълнението на програмата за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвимите групи важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, НПО  и училищната общност. Всички участници в образователния процес – семейство, училище,, институции – трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи е актуализирана на заседание на педагогическия съвет,  Протокол №3/14.11.2023 г. и утвърдена със заповед № 159/15.11.2023 г.

Last Updated on Sunday, 19 November 2023 21:28
 
farmakosha.com