Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС136
mod_vvisit_counterВЧЕРА832
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА1887
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ16898
mod_vvisit_counterВСИЧКО2329159
first
  
last
 
 
start
stop
Начало ПРАВИЛНИЦИ И ДОКУМЕНТИ Архив Мерки за повишаване качеството на образованието
Мерки за повишаване качеството на образованието ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 20 Март 2019 16:54

 

                                                                               

                                                                                  Утвърждавам:

      (Р. Христова)

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

СУ “Христо Ботев“, гр. Кубрат

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

I.                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.  Цел: Повишаване на качеството на образованието чрез управление на процеса на развитие на училището, основано на анализиране, планиране, изпълнение на планираните дейности, оценяване и внасяне на подобрения.

2. Принципи за осигуряване на качество на образованието в СУ „Христо Ботев”

·       Ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите.

·       Аналитичност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на обучението и образованието.

·       Удовлетвореност в процеса на обучението.

·       Прилагане на добри педагогически практики.

·       Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията.

·       Лидерство и разпределение на готовността за постигане на целите в стратегията.

 

II.             ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

1.     Дейности, свързани с училищната институция.

 

·       Модернизиране на МТБ.

·       Използване на съвременни ИКТ в учебния процес.

·       Осигуряване на интерактивно обучение.

·       Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на образованието и обучението в училище.

·       Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

·       Реализиране на училищни, национални и международни програми и проекти.

·       Активно взаимодействие с Обществения съвет.

·       Ефективно взаимодействие училище-семейство.

·       Организиране на извънкласни форми на обучения на ученици.

·       Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в образователния процес чрез въвеждане на материални и морални стимули и създаване на добри условия за професионални изяви;

 

2.     Дейности, свързани с учителите.

 

·        Повишаване на квалификацията на преподавателите.

·       Повишаване мотивацията на учителите.

·       Насърчаване на комуникацията между учителите.

·       По – добра организация и планиране на урока.

·       Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

·       Точно и ясно формулиране и спазване на критериите за оценка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.

·       Развиване на позитивно отношение учител-ученик.

 

3.     Дейности, свързани с учениците.

 

·       Активна страна в учебния процес.

·       Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното образование.

·       Обратна връзка с учениците.

·       Развиване на позитивно отношение ученик-ученик.

·       Затягане мерките за присъствие на учениците.

·       Ефективни мерки за поддържане на дисциплината.

·       Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение.

·       Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.

 

III.           ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „Христо Ботев”

 

·       Повишаване на общият успех на учениците.

·       Резултатите от Национално външно оценяване и ДЗИ

·       Брой участници и класирани на областен и национален кръг на олимпиади на МОН.

·       Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси, олимпиади.

·       Брой ученици, участващи в национални и международни проекти.

·       Намален брой на допуснати отсъствия по неуважителни причини

·       Намален брой наказани ученици.

·       Брой участници в извънкласни дейности.

·       Брой учители повишили квалификацията си.

·       Подобрена материална база в училището.

·       Брой реализирани проекти и програми.

 

 

 

Мерките за повишаване на качеството на образованието се реализират чрез изпълнението на Програмите, Плановете, Правилниците, Механизмите и Стратегията за развитие на училището, разработени в СУ Христо Ботев“и прилагащи се през учебната 2018/2019 година и отчетени чрез гореизброените показатели. Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 4 /26.02.2019г.

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com