Български (България)English (United Kingdom)
Начало АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Написано от Administrator   
Сряда, 20 Март 2019 12:14

1. Наименование на административната услуга.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6)

Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Директор на институцията.

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

-        Подаване на заявление в институцията, провеждала обучението. В случай, че институцията, издала оригиналния документ е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

       Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от институцията, провеждала обучението, а в случай, че тя е закрита, от институцията, където се съхранява задължителната документация.

        То се подпечатва в съответствие с изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.

 

5. Начини на заявяване на услугата.

         Лично или чрез пълномощник.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път.

Услугата не се предоставя по електронен път.

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
            Безсрочен


8. Такси или цени.

           Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Национална агенция за професионално образование и обучение

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката


10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд


11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

/електронен адрес на институцията/
12. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник.

 
Заявление изтегли от тук - З Я В Л Е Н И Е

 
farmakosha.com