Български (България)English (United Kingdom)

ПОСЕТИТЕЛИ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДНЕС891
mod_vvisit_counterВЧЕРА1657
mod_vvisit_counterТАЗИ СЕДМИЦА7559
mod_vvisit_counterТОЗИ МЕСЕЦ23475
mod_vvisit_counterВСИЧКО1980668
first
  
last
 
 
start
stop
Начало ПРАВИЛНИЦИ И ДОКУМЕНТИ Годишен план за дейността на училището 2020/2021
Годишен план за дейността на училището 2020/2021 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 21 Ноември 2019 00:00

 

Годишен план
за дейността
на училището
2020/20
21

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020ГОДИНА

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

ВТОРИ РАЗДЕЛ

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО В УЧИЛИЩЕТО

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СТРАТЕГИИ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И  ПРИОРИТЕТИТЕ

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕСТВАНИЯ

КОНКУРСИ

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Цялостната дейност на СУ „Христо Ботев” през учебната 2019/2020 година протече съгласно годишния план и произтичащите от нормативните документи задачи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално ниво. Първият учебен срок приключи успешно и планираните дейности бяха осъществени. Предизвикателство за целия колектив беше превключване към обучение в електронна среда от разстояние в условията на пандемията от COVID 19. Обучението за повечето ученици се осъществяваше синхронно, а при нужда - с алтернативни начини за комуникация. Учителите използваха различни платформи за провеждане онлайн на учебните  часове и не беше допуснато изоставане.

Продължи работата по следните  проекти и национални програми:

     „Без свободен час”;

     Национално стандартизирано външно оценяване;

     „Училищен  плод и мляко“ за учениците от І до ІV клас;

     „Диференцирано заплащане на учителите”;

     „Осигуряване на безплатни учебници и помагала”;

     „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;

     Еразъм +, КД2  проект „Наставничеството в училище“, проект „EVA“

      Проект “From Inclusive Education to Real Scale Transfer” (FIERST), финансиран от Програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия.

     Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади.

     Проект „Подкрепа за успех“.

     Програма „Занимания по интереси“.

     НП „Заедно в грижата за ученика“.

     НП „ОУД“.

     Участие на учителите в национални и международни обучения и конкурси

     „NOVIS“ – „Не на насилието в спорта“ до края на 2020 г.

 

Графикът на дейностите, свързани с УВП в училището през учебната 2019/ 2020 година беше актуализиран, за да се изпълнят изискванията на наложените ограничителни мерки заради опасност от разпространение на COVID 19.

       Основните дейности от плановете за квалификационна и методическа дейност бяха реализирани само за първия срок.

Реализирана квалификационна дейност:

     Обмяна на опит и ресурси в МО;

     Споделяне на опит и добри практики. Смислено внедряване на технологиите в час;

     Работа с млади, новоназначени педагогически кадри;

     Открити уроци;

     Среща-разговор  на учители и родители с  фамилен терапевт по темите "Как да работим с родителите-стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството"" и тема: "Насилие в семейството-отражение в училище"(организирана от училищния психолог);

     Обсъждане на  практики и методики, информиране на колегията за посетени обучения, анализи на резултати от успех и участия в състезания и олимпиади, ДЗИ и НВО; извънредното положение попречи на провеждането на редица запланувани дейности - затова определям степента като "средна". До март заседанията са редовни и дейностите са изпълнени;

     В различни квалификационни курсове участваха 64 % от педагогическите специалисти, а 10 учители са придобили по-високо ПКС.

      Учениците постигнаха успехи в следните направления:

      Национални състезания на СБНУ в различни направления

      Национално състезание "Многознайко"

      Национална конференция по гражданско образование “Семейство-училище-общество“

      Национален фолклорен фестивал „Бъдност на талантите“

      Конкурс за „Мартеници от гайтан“ ЕТЪР - Етнографски музей

      Участия в областни кръгове на ученически олимпиади по различни предмети др.

      Участие в национални състезания и конкурси

     Успешно се дипломира випуск 2020 г. Резултатът Много добър 4,62 на ДЗИ по БЕЛ на зрелостниците от нашето училището е по-висок от средния областен и средния националния резултат. На НВО 7. клас резултатите по БЕЛ също са по-високи от средния за областта резултат, а по математика са съизмерими с минали години и с резултатите на областно ниво. Изпълнен е план-приемът за първи, две паралелки осми клас – профил „Чужди езици“ и профил „Природни науки“ за 2020/2021 г.

Специфични за училището проблеми и затруднения, произтичащи от условията на работа:

- В последните години няма големи колебания в броя на учениците в училището, стабилен е и годишният успех на учениците от 5.-12. клас. Наблюдава се група от ученици със слаба мотивация и затруднения при постигане на ДОС, но техният брой е под 1 %.

- Недостатъчни са заинтересоваността и съдействието от страна на родителите. Висок е  процентът (между 10 и 20) на  децата от семейства, в които единият или двамата родители са в чужбина или извън общината, а грижите са поверени на роднини или близки.  В тези случаи се търси съдействие от общинските органи, от кметствата по места и на местния отдел „Агенция за закрила на детето” .

- Поради наличието на пътуващи ученици има някои затруднения за пълноценното изпълнение на допълнителния час по Физическа култура и спорт.

- Учебната година завърши със 17 ученици със слаби оценки. В края на 2019/2020 учебна година има 29 слаби оценки. Сериозно се е увеличил броят на отсъствията по неуважителни причини в сравнение с последните две учебни години.

СУ ”Христо Ботев” със своите 638 ученици продължава да бъде на най-голямото и най-успешното училище в общината.

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

В училището през учебната 2020/2021 г.  работят 53  души педагогически персонал, разпределен както следва по степени и  квалификация:


1 - 4. клас – 17                                             

5. – 12.  клас – 32                                        

Директор – 1

Зам. директор учебна дейност / ЗДУД/– 1           

Зам. Директор УТД-  1

Училищен психолог  – 1                             

Висше(бакалавър  и магистър) - 52                      

Професионален бакалавър - 1                   

Неправоспособни - няма                            

С V ПКС  - 6

С ІV ПКС – 20

С ІІІ  ПКС – 5

С ІІ ПКС – 8                                    

С І ПКС – 2

 


ВТОРИ РАЗДЕЛ

1. Цели на обучението и образованието в училището:   

      Повишаване на дигиталните и чуждоезиковите компетентности на учителите и учениците;

      Повишаване квалификацията на учителите;

      Защитаване на утвърдения престиж на училището;

      Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

      Даване на добра общообразователна подготовка за успешно завършване на образователните степени;

      Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите;

      Изграждане на образовани личности с възможности за реализация;

      Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив;

      Успешна интеграция на ученици със СОП и от етническите малцинства;

2. Приоритети в дейността на училището:

      Грижа и внимание за личностното развитие на ученика;

      Опазване и обогатяване на МТБ;

      Обучение за практическа приложимост на знанията;         

      Участие в международни  и национални проекти, състезания и конкурси;

      Поддържане на ефективна връзка  училище – родители – ученици;

      Гражданско възпитание и задълбочаване на контактите с обществени  организации и институции;

      Ползотворно сътрудничество с Обществения съвет към училището.

      Превенция на тормоза и „езика на омразата“ в училище;

      Ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, привличане на допълнителни ресурси в училище.

3. Стратегии на училището за постигане на целите:

    прилагане на новоприетите нормативни документи и ЗПУО в дейността  на училището

      утвърждаване авторитета на училището чрез взаимоотношения, основани на уважение, толерантност и диалогичност;

      насърчаване на инициативите и успехите както на учителите, така и на учениците;

      защита на достойнството на учениците в съответствие с процесите на демократизация в обществото;

      поддържане на високо професионално ниво на педагогическия екип чрез подбор, квалификация, прилагане на нови форми и методи на обучение; привличане на външни специалисти; повишаване на качеството на подготовката на учениците;

      работа с талантливите и изоставащите ученици;

      интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства;

      използване на различни възможности – неформални срещи, извънкласни дейности и училищни проекти за приобщаване на родителите към училищния живот;

      разширяване обхвата, задържането и пълноценното образование на учениците до 16-годишна възраст;

      поддържане на високо ниво на техническа и информационна база – кабинети, учебни помагала, литература, достъпни за всички.

4. През учебната 2020/2021 година училището ще работи по следните програми и проекти:

1.     СУ „Христо Ботев“ е одобрено за иновативно училище

2.     програма "Училища за пример" на "Заедно в час" - за две години.

3.     НП „Без свободен час “

4.     Програма Еразъм + КД 2, проект „Наставничеството в училище“ и проект "Equality, Values, Acceptance"

5.     Диференцирано заплащане на учителите;

6.     Осигуряване на безплатни учебници и помагала;

 

5. Ефективно прилагане на утвърдените училищни програми по:

- гражданско образование,

- здравно образование,

- за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства,

- за приобщаване на родителите към образователния процес;

- етичен кодекс на училищната общност;

- мерки за противодействие на тормоза между учениците в училище.

ТРЕТИ  РАЗДЕЛ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ, ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА  

МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

          Глобална тема за 2020/2021 г. Училището в дигиталната среда

            Дейностите за професионално усъвършенстване на педагогическите кадри да бъдат съобразени с конкретните индивидуални потребности на учителите и да бъде насочена към:

- усъвършенстване на професионалните умения и придобиване на нови знания и компетентности  в съответствие с развитието на педагогическата наука и усъвършенстването на материално-техническата база в училище;

- овладяване на ефективни техники за справяне със стреса на работното място и за ефективна комуникация с родителите

-анализ и модернизиране на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката на общественото развитие;

-повишаване на дигиталните компетентности на учителите, включително компетентна работа с електронните варианти на училищната документация.

ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. През  учебната  2020/2021 г. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование ще продължи да се реализира по актуализираните  училищни програми, разработени с участието на всички учители, обсъдени и приети на педагогически съвет.

2. Дейностите по тези програми  се провеждат  под ръководството на ЗДУД и с помощта на ученическите съвети, конкретизират се в плановете за часовете на класа, плана на Ученическия съвет и в плановете за съвместна дейност с отдел "Култура" в Общината, с читалището, спортните клубове, ДПС към РПУ , общинската КБППМН.

3. Избор на ученически съвети по паралелки и изграждане на Училищен ученически съвет. Среща на Ученическия съвет  с ръководството на училището за уточняване приоритетите и планиране дейността им – до 15  октомври 2020 г.

В училището работят следните клубове:

  -„Екология“

  - „Европа“

  - „Клуб по журналистика“

  - „Клуб на доброволеца“

  - БМЧК

ЧЕСТВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ

     Глобална тема за дейността на училището: 130 ГОДИНИ СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

    Учителите и учениците работят съвместно за постигане на творческа, демократична и ефективна образователна среда; подобряване на социалните умения на учениците чрез поставяне на индивидуални задачи; включване в допълнителни дейности според личните предпочитания; ангажиране на родителите в училищните дейности.

Чрез общоучилищни дейности се отбелязват следните дати:

2020

Септември

      Тържество за откриване на новата учебна година за 1. И 8. Клас

Комисия: кл. ръководители

      На 11 септември 2020 г. се навършват  130 години от основаването на училище „Христо Ботев“. Дейности, свързани с отбелязването на юбилея.

Комисия

      22.09. – 112 г.  години от провъзгласяването на независимостта на България (1908 г.)

                       Учители по ИЦ

              Ученически съвет

      Отбелязване Деня на европейските езици- 26.09.2020 год.

Учители по ЧЕ

      Участие в Европейски ден на спорта в училище „BG Бъди активен“ – 27.09.2020 год.

Учители ФВС

 

Октомври

      Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 октомври

Ученически съвет

Ноември

      01.11. -  Ден на народните будители - училищни прояви

Кл. ръководители и учители по ИЦ

      Международен ден на толерантността - 16.11.2020година.

Училищен психолог

      Ден за възпоменание на жертвите на ПТП

Комисия

Декември

      1 декември – Международен ден за борба със СПИН-БМЧК

      Ден на здравословното хранене

      Празник на цифрите – 1. клас

      „Предай нататък“- Международен  ден на доброволеца. - 5 декември/

      Посрещане на Дядо Коледа в училище.

2021

Януари

      Отбелязване 172  години от рождението на Христо Ботев.- 6 януари

Гл. учител ИКД

      Международен ден на прегръдката -21 януари

Ученически съвет

Февруари

      Международен ден на влюбените -14 февруари

      19.02. – 148  год. от смъртта на В. Левски

      Отчитане на резултатите от дейността през първия учебен срок.

Участие в общоградското поклонение   

      Инициативи посветени на Международния ден на майчиния език- 21 февруари

      Ден на розовата фланелка- световен ден за борба с тормоза в училище-28.02.2021год.

      Ден за безопасен интернет.

Март

      Посрещане на Баба Марта в училище.

       03.03 - Национален празник и 142 години от Освобождението на България

                       МО Обществени науки и ГО

       22.04. -Ден на Земята – включване в инициативи за почистване на града

 МО Природни науки

      Шествие „Часът на Земята“-29.03.2021год.

Април

      Седмица на книгата - акция „Подари книга“

      Седмица на гората- общоучилищен поход, залесителни акции.

      Екологична акция, посветена на Деня на земята - 22 април.

      Инициативи във връзка с Деня за солидарност между поколенията-29.04.

      Конкурс „Любимото растение, за което се грижа“

       Тържества за Буквите 1. клас

Май

      „9 май- ден на Европа“; Ден на ученическото самоуправление - 9 май

Класни ръководители

МО Обществени науки и ГО

       Седмица за безопасно движение по пътищата

Комисия по ДП

      „Вечер в училище“- Церемония за изпращане на дванадесетокласниците.

       24.05. -Училищно тържество за изпращане  на абитуриентите от випуск  2021 г.; Участие в общоградските тържества , посветени на град Кубрат.

Класните ръководители

       31.05. - Световен ден без тютюнев дим

       Класните ръководители

      Ден на отворените врати –популяризиране успехите на ученици и учители през учебната година

Юни

02.06. – Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България

Ученически съвет

4 юни - Международен ден за защита на децата –    жертви на агресия.

Училищен психолог

05.06.-Международен ден за опазване на околната среда /8-12 юни - „Панаир на науките”/ 

                                                                                                                          МО природни науки

26.06. - Международен ден за борба с наркоманиите

                                                    класните ръководители

Церемония за връчване на дипломите на 12-те класове.

КОНКУРСИ

Участие в конкурси, обявявани текущо от МОН и други институции и организации.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ

  С цел установяване по-добър контакт между родителите и преподавателите, родителските срещи се провеждат по класове, като при нужда могат да се организират общи родителски срещи, срещи по випуски или на отделни училищни колективи.

              1. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРОВЕЖДАТ В УЧИЛИЩЕ ВСЯКА ГОДИНА И  В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДИРЕКТОР ИЛИ ЗДУД:

     Във връзка с въведените мерки за спазване на социална дистанция и неразпространение на COVID 19 се препоръчва срещите да се провеждат онлайн в подходяща платформа.

    1.1. По класове -  за запознаване с училищния правилник, ЗПУО, училището и учителите, седмичния режим,  учебния план и др. - между 15. и 30.09. 2020 г.

    1.2. С родителите на  12. клас - във връзка с  предстоящото приключване и зрелостни изпити – октомври  и март.

    1.3. С родителите на 4. и 7. клас - във връзка с НВО и приключването на степента на  образование- ЯНУАРИ И МАЙ.

    1.4. С родителите на 1. клас – МАЙ /За сформиране/, СЕПТЕМВРИ за предстоящи задачи.

Останалите срещи се провеждат по време и тематика, определени от класния ръководител, съвместно с родителите. Срещите се вписват в седмичните планове на училището и в тях участват при необходимост директор, учителите,  преподаващи в съответната паралелка и други лица.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Комисията е в състав, утвърден със заповед на директора, и отговаря:

      за подготовката и провеждането на училищни дейности по опазване на здравето и живота на учениците и учителите, изготвя информационни материали с подходящо съдържание;

      организира мероприятия съвместно с КАТ, ПБЗН, РЗИ;

      членовете на комисията съдействат на учителите и учениците за прилагане на мерките за безопасност при движение по пътищата и безопасните поведение в училище

      в началото на учебната година организира с децата от 1. и 2. клас провеждането на демонстративни занятия за безопасно пресичане в района на училището

Срок. : Октомври 2020г.

Председател на комисията

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет при СУ "Христо Ботев" - Кубрат, проведено на 14.09.2020г. , Протокол № ….. /14.09.2020г.

                                                                                  Директор: …..………….

/Росица Христова/

LAST_UPDATED2
 
farmakosha.com